Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: De Stichting

De Stichting Lopen Tegen Kanker (hierna te noemen: de Stichting) organiseert jaarlijks in de gemeente Teylingen een hardloopwedstrijd op de weg over een afstand van 5 of 10 kilometer. Daarnaast worden er een gezinsloop en wandeltochten georganiseerd. Deze verschillende lopen worden hierna gezamenlijk, dan wel afzonderlijk aangeduid als: de Loop. 

1. De Stichting is ingeschreven in het Stichtingregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden. 

2. Het onderhavige reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Stichtingsbestuur.

Artikel 2: Het Reglement en de Organisatie

De deelnemers verklaren zich door inschrijving bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Dit reglement is gepubliceerd op www.lopentegenkanker.nl alsmede op de achterzijde van de dag-inschrijfformulieren. Deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de voorinschrijving via ons inschrijfsysteem hebben een email ontvangen met een ingekorte versie van deze onze voorwaarden alsmede een verwijzing naar de gehele voorwaarden. 

1. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de Stichting ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers. 

2. Coördinatoren/medewerkers en vrijwilligers (hierna gezamenlijk, dan wel alleen aangeduid als: de Organisatie) worden aangewezen door het Stichtingsbestuur. 

3. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand dient uitsluitend voor het organiseren van de Loop, alsmede daarmee verband houdende correspondentie en communicatie. De inhoud van het bestand wordt niet aan derden verstrekt. 

4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 3: (Verkeers)regels, Risico en Diskwalificatie

De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. E.e.a. in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.

1. Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen. Instructies van politie en de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. 

2. Deelname is voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens opzet of grove schuld van de Organisatie. 

3. Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar op de borst te dragen. Het is verboden om zonder startnummer mee te lopen. De Stichting zal deze regel bij de gezinsloop soepel hanteren. 

4. Het is deelnemers verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Zij respecteren andermans eigendommen en laten geen afval achter. 

5. De Stichting is te allen tijde bevoegd om overtreding van het gestelde in dit artikel dan wel anderszins ernstig onsportief gedrag of ernstig onbehoorlijk gedrag te bestraffen met diskwalificatie. 

Artikel 4: Annulering

Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik gemaakt hebben, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, indien zij –om welke reden dan ook- van deelname afzien. Voor de voorinschrijvers die van het internet gebruik maken, gelden bovendien de aldaar vermelde regels. 

De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, epidemieën, lock-downs of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Evenmin is de Stichting aansprakelijk voor andere kosten. 

Artikel 5: De Uitslag

De uitslagen van de verschillende categorieën en daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (= bruto tijd) per categorie. Deelnemers kunnen in beginsel alleen een prijs winnen die aan hun eigen categorie is verbonden. Eénzelfde prestatie kan dan ook niet in meerdere groepen tot een prijs leiden.  

1. Deelnemers kunnen met eenzelfde prestatie naast de prijs in hun categorie wel tevens specifiek aangeduide prijzen winnen, indien van toepassing. 

2. De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde dag aan de hand van de voorlopig vastgestelde uitslag. 

3. De definitieve uitslag wordt vastgesteld uiterlijk in het weekeinde ná de Loop. De Stichting behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in de voorlopige uitslag te corrigeren bij de definitieve uitslag. Voor zover dit gevolgen heeft ten aanzien van deelnemers die een prijs in ontvangst hebben genomen, dragen zij er aan bij dat de prijs terecht komt bij de daadwerkelijke winnaar daarvan

Artikel 6: Fotografie & Filmopnamen

Tijdens onze activiteiten worden foto- en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door de Stichting georganiseerde activiteit bezoekt gaat hiermee akkoord.